HUKUKİ YAYINLAR

Av. Onur Kılıç
29 Ekim 2016

Miras paylaşımı çoğu zaman problemlere sebebiyet vermektedir. Genel olarak eşlerden birisinin ölmesi halinde, ölen eşin miras paylaşımı, kendi üzerinde bulunan bütün mal varlığı üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır.

Av. Onur Kılıç
28 Şubat 2018

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Av. Onur Kılıç
20 Şubat 2018

İş Kanununda işçinin iş akdini haklı nedenle derhal fesih nedenleri belirtilmiş olup, “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

Av. Onur Kılıç
05 Ocak 2018

İşçiler, çalışmış oldukları işyerinde haklı bir sebep olmaksızın işlerine son verildiğini düşündükleri durumda bir takım haklara sahip olmaktadır.

Av. Onur Kılıç
16 Şubat 20117

Yolsuz tescil, hukukumuzda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun (“TMK” olarak adlandırılacaktır.) ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Uygulamada iş sözleşmesinin feshi konusunda işçi kadar işveren de sıkıntılar yaşamaktadır. Her ne kadar işveren için haklı fesih sebepleri kanunda düzenlenmişse de bir nevi bu sebeplerin bir takım özel şartları da bulunmaktadır.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Çek tazminatı, Ticaret Kanuna[1] göre; muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olmasından başka bir kavramdır.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Yaşanılan trafik kazaları sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanmalar neticesinde bu kimselerin yakınları ve desteğine muhtaç duyan kimseler, maddi ve manevi sıkıntılar içine düşmektedirler.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

1956 tarihinden önce Devlet tarafından kamulaştırılmadan el konulan taşınmazların bedelleri, mülk sahiplerine ödenmemektedir.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

İş akdi, geçersiz olarak feshedilen işçi, iş güvencesi kapsamında işe iade davası açma hakkına sahiptir. Ancak kanun gereği işe iade davası açma süresi sınırlandırılmış olup, geçersiz feshin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Taşeron işçiler için kadro açıklaması yapıldıktan sonra[1] 20/11/20117 tarihli 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin[2] hangi şekillerde kadroya alınacağı belirtilmiştir.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

696 sayılı KHK’nın 127. maddesinde, taşeron düzenlemesinin hangi idari kurum ve kuruluşları kapsadığı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ancak bu madde ile birlikte dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar daha bulunmaktadır.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Her ne kadar imzalanan bu hizmet alım sözleşmelerinde doğacak işçilik alacaklarından yüklenici firmanın sorumlu olacağı ifade edilse de, uygulamada idare tarafından işin anahtar teslim olarak yüklenici şirketlere devredilmediği görülmektedir.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Çiftlerin boşanmaya karar vermesi üzerine seçmesi gereken boşanma süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçler eşlerin her konuda uzlaşmaya varıp varmaması ile ilişkili olup uygulamada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Evliliğin sona erme halinde eşlerin sahip olduğu malların nasıl tasarruf edileceğini/ paylaşılacağını düzenleyen sözleşmelere mal rejimi denilmektedir. Taraflar mal rejimlerini veya kendi hazırladıkları mal rejim sözleşmesini evlilik birliğine girerken seçmektedirler.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Eşler, evlilik birliği içerisinde maddi ve manevi olarak birlikte hareket etmektedirler. Evliliğin ölümle sona erme hali olduğu gibi boşanma ile sona erme hali de mevcut olmaktadır.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Mülkünü kiraya veren kişilerin en büyük sorunlarından birisi kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya hiç ödememesidir. Bu makalemizde, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi için başvurulabilecek yöntemleri ifade edeceğiz.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya kesin olarak ortadan kaldıran ve böylece borcu sona erdiren bir sebeptir.Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus da, iş güvencesi hükümlerinin hangi şartlar altında uçucu personele uygulanacağı hususudur.

Av. Onur Kılıç
07 Mart 2018

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile iş hayatında ne gibi değişiklikler meydana getireceği ve şirketlerin yapması gerektiği konulardır.